Apie projektą

Projekto tikslas: Lietuvių mokslo kalbos tekstyno sudarymas

Lietuvių mokslo kalbos tekstyno sukūrimo tikslas - sukaupti didelės apimties, autentišką lietuvių mokslo kalbos duomenų bazę, kuri galėtų būti naudojama objektyviems, šiuolaikiniams akademinio diskurso kiekybinių ir kokybinių parametrų tyrimams, leistų atskleisti tarpdisciplininius ypatumus, žanrų įvairovės charakteristiką, suteiktų informacijos ir įrodymų apie esamas ar galimas lietuvių mokslo kalbos savitumo / identiteto formavimosi / formavimo / nykimo tendencijas ir suteiktų įrodymų apie veiksnius, įtakojančius aptariamus procesus. Praktiniu ir taikomuoju požiūriu, šis tekstynas labai reikalingas akademinio rašymo mokymui ir savarankiškam mokymuisi. Sukaupta faktinė medžiaga nėra sukurta pavienių tyrėjų, kalbininkų, ji atspindi realią kalbinę situaciją, demonstruoja kolektyvinę intuiciją ir parodo tikrąją vartoseną.

Siekiant Lietuvių mokslo kalbos tekstyno reprezentatyvumo, nutarta, kad jį turėtų sudaryti visų Lietuvoje plėtojamų mokslo sričių, krypčių ir šakų tekstai, parašyti lietuvių kalba. Buvo atlikta išsami duomenų šaltinių analizė (ištirti visų Lietuvos leidyklų internetiniai puslapiai, atlikta kokybinė spaudinių analizė ir jų atranka pagal mokslinę tematiką, leidžiamų mokslinių publikacijų pobūdį). Visa faktinė medžiaga, būtina tekstyno sudarymui, bus renkama remiantis Lietuvos Švietimo ir mokslo ministerijos 1998 m. sausio 9 d. Nr. 30 įsakymu “Dėl mokslo sričių, krypčių ir šakų klasifikacijos” ir bus tvarkoma pagal priede pateikiamą aprašą:

  • H - Humanitariniai mokslai (architektūra, dailėtyra, etnologija, folkloristika, filosofija, kalbotyra, literatūrologija, bibliotekininkystė, istorija, teologijos mokslai)
  • S - Socialiniai mokslai (teisė, politologija, ekonomika, psichologija, edukologija, vadyba)
  • P - Fiziniai mokslai (matematika, astronomija, fizika, chemija, geografija, geologija ir mineralogija, informatika, sistemotyra)
  • B - Biomedicinos mokslai (medicina, stomatologija, biologija, botanika, agronomija, zootechnika, farmacija, veterinarija, miškotyra)
  • T - Technologijos mokslai (energetika ir šiluminė, cheminė technologija, medžiagotyra, mechanika, metrologija ir matavimai, statyba, transporto technologija, žemės ūkio ir aplinkos, valdymas ir informatikos)

Detaliai išanalizavus įvairių spaudinių tipus, juose publikuojamus mokslo darbus, buvo parengtas kaupiamų tekstų tipų sąrašas: monografija, vadovėlis, mokomoji knyga, metodinė priemonė; straipsnis; apžvalga; recenzija; pranešimo tezės; kronikos; pratarmė (žurnalo / rinkinio); profesinė informacija; mokslinė ataskaita; daktaro disertacijos santrauka;

Projekto uždaviniai:

  • Standartizuotos darbo metodikos sudarymas (kriterijų apibrėžimas (išsami sandaros, tekstų apimties, žanrų, šaltinių analizė)
  • Specialiųjų poreikių sistemos funkcionalumui aptarimas ir konsultacijos
  • Programinių priemonių adaptavimas, programinis duomenų apdorojimas, kodavimas
  • Morfologinis ir gramatinis anotavimas, lemavimas
  • Paieškos sistemos sukūrimas